Del.br.01-432

Datum: 16. 3. 2020. g.

 

Na osnovu člana 31. Statuta Narodnog pozorišta Niš, a u vezi sa Zaključkom Štaba za vanredne situacije Grada Niša od 14.3.2020.godine, direktor Narodnog pozorišta Niš donosi

 

O   D   L   U   K   U

 

I Određuje se Spasoje Ž.Milovanović, direktor Narodnog pozorišta Niš, za koordinatora primene i sprovođenja mera za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga u Narodnog pozorišta Niš.

 

II Imenovani koordinator biće u svakodnevnoj komunikaciji sa koordinatorom ispred Grada Niša i isti će biti u obavezi da svakoga dana elektronskim putem na e-mail drrankovic@gmail.com koordinatoru Grada, dostavlja Izveštaj o sprovedenim merama na nivou ustanove.

 

III  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Narodno pozorište Niš

Direktor

Spasoje Ž. Milovanović


Scroll