Iz pera Hadija Kurića, u režiji Irfana Mensura, nastala je predstava u kojoj je glavni junak veliki glumac i zavodnik, Edmund Kin. O ovoj zanimljivoj istorijskoj ličnosti pisao je i Dima Otac, kao i Pol Sartr. No, Hadi Kurić se u svojoj drami prvenstveno fokusirao na motiv pobune, a ne na ljubavni zaplet. Jer nema ni prave ljubavne priče ni dobrog dramskog zapleta bez nečije pobune. Uzbudljiva, inspirativna i divna priča o glumcima, u kojoj se Kin, romantik, ekscentrik, narkoman, alkoholičar, junak, bori za sve one ideale i vrednosti koje se i danas zaboravljaju i zapostavljaju.

PR­VO iz­vo­đe­nje dra­me „Ed­mund Kin” po­sti­glo je sja­jan uspeh na pre­mi­je­ri u Na­rod­nom po­zo­ri­štu u Ni­šu. Uloga slav­nog en­gle­skog glum­ca ko­me se „ve­ru­je da je kralj, kad kra­lja igra, i ri­bar, kad ribara igra”, ali ko­ji osta­je izvan dru­štve­nih nor­mi, po­ve­re­na je De­ja­nu Cicmiloviću. U ovom do­mi­šlja­tom pri­ka­zu ve­či­te ne­stal­ne glum­če­ve sud­bi­ne za­i­gra­li su i Alek­san­dar Ma­rin­ko­vić, Sa­nja Kr­sto­vić, Milena Jakšić, Sne­ža­na Pe­tro­vić i Alek­san­dar Miha­i­lo­vić.

Narodno pozoriste Nis

Lica

Edmund Kin / Dejan Cicmilović
Princ od Velsa / Aleksandar Marinković
Ana Dembi / Nataša Stanković
Elena Kontesa od Avole / Snežana Petrović
Salomon / Aleksandar Mihailović
Kiti / Sanja Krstović

Tehnička ekipa

Inspicijent: Vladislav Đorđević
Ton majstor: Slobodan Ilić
Sufler: Ozren Mitić
Dizajn svetla: Dejan Cvetković

Scenska tehnika
Šef tehnike: Ljubiša Živković
Koordinator: Dobrila Marjonović
Bine majstor: Slaviša Filipović
Rekvizita: Dragan Nikolić, Marko Đorđević
Vlasuljari, šminka: Ljiljana Rašić,Marija Pešić,Ivana Lazarević
Garderoberi: Dušica Mladenović, Marko Dinić

Izrada scenske opreme
Krojački radovi: Snežana Aranđelović. Marina Stevanović, Vladimir Pekić
Slikarski radovi: Vladimir Krstić

Narodno pozoriste Nis
poster
Režija
Irfan Mensur
Tekst
Mirhad - Hadi Kurić
Scenografija
Irfan Mensur
Kostimograf
Biljana Krstić
Muzika
Nenad Milosavljević
Premijera
3. decembar 2005.

Pogledajte video

Scroll